Design Service

บริการออกแบบ

ออกแบบ อาคาร, โครงการ วิเคาระห์โอกาสอันพึงได้ โดยให้ความสำคัญในการออกแบบ วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ของทำเลที่ตั้ง และตัวบทกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Design Work

ขั้นตอนการให้บริการ ออกแบบสถาปัตยกรรม และวิเคราะห์โครงการ


Steps 1 : ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานออกแบบ

ส่ง ข้อมูลเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ให้ ทีมงาน แปลนบ้าน
* ข้อมูล เบื้องต้นของบ้านหรืออาคารที่ท่านต้องการให้เราออกแบบ อาทิเช่น ที่อยู่ สถานที่ก่อสร้าง, ขนาดที่ดิน(กว้างxยาว), ขนาดถนนหน้าที่ดิน(เมตร), ทิศ, ลักษณะบริเวณพื้นที่โดยรอบ,จำนวนห้องที่ต้องการ,งบประมาณที่ตั้งไว้เบื้องต้น
* ความต้องการพิเศษ อื่น ๆ เพื่อให้เราออกแบบหรือให้คำแนะนำ

ส่งข้อมูล โดยการ คลิกไปที่หน้า ติดต่อฝ่ายออกแบบ เพื่อส่งข้อมูลให้ ทีมงานแปลนบ้าน


Steps 2 : แจ้ง รายละเอียดแผนการทำงาน และ ค่าบริการออกแบบ

ทีมงาน แปลนบ้าน จะติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมาย เกี่ยวกับรายละเอียดแผนการทำงานและค่าบริการออกแบบให้ท่าน เพื่อพิจารณา ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
* ขอบเขตของงาน
* ขั้นตอนการทำงาน
* ค่าบริการออกแบบ และ ขั้นตอนการชำระค่าบริการ


Steps 3 : ทำสัญญาว่าจ้างออกแบบ

ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญา ขอบเขตงาน ขั้นตอนการทำงาน ค่าบริการออกแบบ และขั้นตอนการชำระค่าบริการ พร้อมชำระค่าบริการ งวดที่ 1 จำนวน 20% ของค่าบริการออกแบบ


Steps 4 : การออกแบบร่าง ( Preliminary Design )

ทีมงาน จะส่งรายละเอียดของแบบแปลน รูปด้านอาคาร และรายละเอียดของแบบที่เกี่ยวข้องไปให้ท่านตามขั้นตอนของงาน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติและเซ็นต์สัญญาจากท่าน ทีมงาน แปลนบ้านจะรวบรวมความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการออกแบบร่างตามความต้องการของท่าน แล้วจึงส่งรายละเอียดแบบแปลน รูปด้าน เพื่อให้ท่านพิจารณา ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขแบบ โดยขั้นตอนนี้จะส่งแบบร่างให้ท่านพิจารณาประมาณ 2-3 ครั้ง จนได้ข้อสรุป และ อนุมัติให้ดำเนินการในขั้นต่อไป พร้อมชำระค่าบริการ งวดที่ 2 จำนวน 40 % ของค่าบริการออกแบบ


Steps 5 : ออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบก่อสร้าง ( Detail Design and Working Drawing )

เมื่อได้สรุปแบบและได้รับอนุมัติแบบจากท่านแล้ว ทีมงาน แปลนบ้าน จะดำเนินการออกแบบ รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ และลงมือเขียนแบบเป็นแบบก่อสร้าง(พิมพ์เขียว) เพื่อใช้ในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ


Steps 6 : ส่งมอบแบบก่อสร้าง

* ( สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ) ทางทีมงาน จะส่งผลงานซึ่งเป็นแบบพิมพ์เขียว และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการคำนวณทาง วิศวกรรมโครงสร้าง ใบเซ็นต์แบบของสถาปนิกและวิศวกรให้กับท่าน โดยวิธี การส่งพัสดุไปรษณีย์ ตามรายละเอียดที่อยู่ ซึ่งจะจัดส่งโดยพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.)ไปยัง ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน และให้ท่านชำระเงินค่าแบบพิมพ์เขียวอีก 40% ที่เหลือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดัง กล่าว พร้อมรับแบบพิมพ์เขียว เพื่อนำไปยื่นขออนุญาตจากทางราชการและใช้ในการก่อสร้างต่อไป

* ( สำหรับลูกค้ากรุงเทพฯและปริมลฑล ) เมื่อเขียนแบบพิมพ์ก่อสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ คำนวณวิศวกรรมโครงสร้าง ใบเซ็นต์แบบของสถาปนิกและวิศวกร พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอ อนุญาตจากทางราชการ ให้ลูกค้าชำระเงินงวด 20% ของค่าออกแบบ ทั้งนี้ ทางทีมงานจะบริการ ยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ (ท่านไม่ต้องดำเนินการเอง) จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง แล้ว จึงส่งมอบงานซึ่งเป็นแบบพิมพ์เขียวที่ได้รับการประทับตราจากทางราชการ โดยท่านสามารถมารับแบบ ด้วยตัวท่านเอง หรือให้ท่านเราจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ พร้อมทั้งชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดอีก 20% ของค่าออกแบบ

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.