โครงการตลาดน้ำอาเชียน

16 September 2014

ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุนี้จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในรูปแบบ “ตลาดน้ำอาเซียน”

 

พื้นที่โครงการ

พื้นที่หนองปลาแขยง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อยู่ริมทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักระหว่าง กรุงเทพฯ นครนายก ผ่าน ปราจีนบุรี ไปยัง นครราชสีมา สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ประมาณ 600 - 700 ไร่ เดิมนั้นใช้เป็นที่กักเก็บระบายน้ำช่วงน้ำหลากในฤดูฝน และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และการสร้างความพร้อมตลอดจนความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการพาณิชย์ของประชาคมอาเซียนและเผยแพร่การดำรงชีวิตแบบท้องถิ่น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี
๓ เพื่อพัฒนาแหล่งเศรษฐกิจการค้าใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรี อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
๔ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระบบการพัฒนาและบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพพื้นที่

 

 

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.