ความรู้เรื่องแบบก่อสร้าง

30 August 2011

 drawings

แบบก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ

1.แบบร่าง
แบบร่างได้จากการทำแบบขึ้นตามความต้องการภายใต้ข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นที่สถาปนิกผู้ออกแบบได้รับมา และถ่ายทอดให้เป็นไปตามแบบที่ตรงความต้องการเจ้าของมากที่สุด ประกอบด้วย

- แปลนพื้นทุกชั้น
- รูปด้าน
- ภาพทัศนียภาพ (Perspective)

2.แบบขออนุญาตก่อสร้าง
เป็นแบบก่อสร้างที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง และจะต้องส่งแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างตามข้อกำหนดต่าง ๆที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดไว้ ประกอบด้วย

- รายการประกอบแบบ : บอกถึงรายละเอียดวัสดุ โครงสร้าง ข้อกำหนดของวัสดุ กำลังวัสดุที่ออกแบบไว้
- ผังบริเวณก่อสร้าง : บอกถึงขอบเขตที่ดิน แนวถอยร่นของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติ ระบบบำบัดน้ำเสียและแนวท่อระบายน้ำ รวมถึงตำแหน่งการระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ทิศของตำแหน่งอาคาร ซึ่งแบบผังบริเวณนี้จะเป็นแบบที่ใช้วางตำแหน่งของอาคารในพื้นที่จริงและจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่จริงว่าถูกต้องหรือไม่
- แผนที่สังเขป : บอกถึงแผนที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประโยชน์ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
- แปลนพื้นทุกชั้น และ แปลนหลังคา
- รูปด้าน อย่างน้อย 2 ด้าน (ส่วนใหญ่จะทำรูปด้านทั้ง 4 ด้าน)
- รูปตัด อย่างน้อย 2 รูป
- รูปขยายบันได พร้อมรูปตัดบันได (กรณีอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)
- รูปขยายห้องน้ำ
- แปลนโครงสร้างทุกชั้น และแปลนโครงสร้างหลังคา
- รูปขยายโครงสร้าง
- แปลนระบบสุขาภิบาล
- แบบขยายระบบระบบบำบัดน้ำเสีย
- รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ+สำเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกร
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)
- หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก (ในกรณีต้องใช้)
- หนังสือรับรองการควบคุมงานของวิศวกรและ/หรือสถาปนิก (แล้วแต่ข้อตกลงในกรณีต้องใช้)

หากท่านได้จัดจ้างให้ผู้ออกแบบทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่านจะต้องได้เอกสารเหล่านี้ครบถ้วน (ส่วนใหญ่จะเป็นขอบเขตงานแบบของการทำงานจากสำนักงานเขต,เทศบาลหรือ อ.บ.ต. บางแห่ง) แต่หากขอบเขตงานคือทำแบบเพื่อการก่อสร้าง จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามข้อ 3


3.แบบประกอบการก่อสร้าง
แบบก่อสร้างจะต้องมีรายละเอียดของแบบมากกว่าแบบขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นดังนี้ (ผู้จัดทำแบบส่วนใหญ่จะทำแบบสมบูรณ์ทั้งชุดเป็นแบบก่อสร้าง)

- รูปด้าน 4 ด้าน
- รูปขยายห้องน้ำ พร้อม มาตรฐานการติดตั้งสุขภัณฑ์
- รูปขยายประตู-หน้าต่าง
- แปลนระบบไฟฟ้า
- แปลนระบบประปา

พึงระลึกไว้ว่า แบบก่อสร้างที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจนทุกส่วน จะเป็นตัวลดข้อพิพาทระหว่างการก่อสร้างได้เป็นอันดับแรก หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่แบบก่อสร้าง จะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจนเป็นที่ถูกต้องแน่ชัดแล้วจึงจะนำไปใช้ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.