ประเภทของรอยร้าว

28 September 2011

fracture

ลักษณะและความกว้างของรอยร้าว ไม่ว่ากรณีใดก็ตามเมื่อปรากฏขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารแล้วย่อมหมายความว่า ได้เกิดบกพร่องขึ้นจากสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นานับประการ นับตั้งแต่การฉาบปูนไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ จนถึงการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก หากเป็นรอยร้าวที่เกิดจากกรณีแรกก็ไม่มีอันตรายใด ๆ เพราะเป็นการชำรุดที่ผิวปูนฉาบเท่านั้น สกัดออกแล้วฉาบใหม่ให้ถูกวิธีก็จะไม่มีรอยร้าวอีกต่อไป แต่ถ้าการร้าวเกิดจากการชำรุดของโครงสร้างแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยปละละเลยไว้ไม่ได้ครับ จะต้องพิจารณาหาสาเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะทำการซ่อมแซมและการซ่อมแซมต้องแก้ที่สาเหตุของการแตกร้าว คือต้องทำให้อาคารไม่ทรุดตัวหรือทรุดตัวลงไปพร้อม ๆ กัน เพราะมิฉะนั้นการซ่อมแซมก็จะไร้ผล รอยร้าวที่ซ่อมไปแล้ว ไม่นานก็จะกลับมาร้าวใหม่ให้เห็นอีก เรียกว่าเกาไม่ถูกที่คันครับ และเป็นการซ่อมรอยร้าวแบบซ้ำ ๆ ไม่เสร็จเสียทีเดี๋ยวก็ซ่อมอีก จึงเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุครับ

ในการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงดันถือหลักว่า คอนกรีตจะร้าวก่อนเหล็กจึงจะทำงาน ฉะนั้นองค์อาคาร เช่น พื้นและคาน ปกติมักจะมีรอยร้าวซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้ว ปัญหามีอยู่ว่าจะยอมให้เกิดรอยร้าวได้กว้างมากเท่าใดจึงจะไม่ถือว่าเป็นการวิบัติ เนื่องจากเราไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีข้อกำหนดไว้ว่าสำหรับหรับดินฟ้าอากาศที่ปกติ รอยร้าวจะกว้างได้ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร และสำหรับพื้นที่ที่มีดินฟ้าอากาศรุนแรง เช่น ใกล้ทะเล หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีไอเคมีชนิดกัดกร่อนรุนแรงรอยร้าวจะกว้างไม่เกิน 0.2 – 0.1 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามจะต้องได้รับการวินิจฉัยของวิศวกรที่รับผิดชอบด้วยว่าจะยอมให้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความสำคัญรวมไปถึงความปลอดภัยของอาคารนั้น ๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยรอบ
ประเภทของรอยร้าวแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ รอยร้าวเส้นเดียว และรอยร้าวชนิดหลายเส้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รอยร้าวเส้นเดียว มีลักษณะค่อนข้างตรงและสม่ำเสมอ มีแนวไปในทิศทางเดียวมักเกิดจากการที่ส่วนของอาคารนั้น ๆ รับแรงมากกว่าที่จะทนได้หรือเกิดจากการหดตัวของอาคาร เช่น คานที่รับแรงดัดหากเหล็กเสริมตามยาวต้องรับแรงดันสูงเกินไป จะเกิดรอยร้าว ณ จุดนั้นตั้งฉากกับแนวเหล็กเสริม หรือในกรณีที่แรงเฉือนสูงมากจนเหล็กเสริมที่ออกแบบสำหรับรับแรงดึงทแยงถูกดึงจนเกิดหน่วยแรงสูงเกินขอบเขต ก็จะเกิดรอยร้าวทแยงขึ้นในคานนั้นได้ครับ
2. รอยร้าวชนิดหลายเส้น มักจะเกิดกับอาคารที่มีแรงบิดหรือส่วนขององค์อาคารที่รับแรงอัดสูงเกินควร สำหรับส่วนขององค์อาคารที่รับแรงดึงรอยร้าวเพียงรอยเดียวก็สามารถลดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด แต่ส่วนที่รับแรงอัดต้องเกิดหลาย ๆ รอย อย่างไรก็ดีรอยร้าวแบบนี้ไม่คอยพบในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปเท่าใดนัก

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.