105ข้อ ตรวจงานโครงสร้าง

28 September 2011

structure

ในงานก่อสร้างนั้น ช่วงงานโครงสร้างนั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งครับ เพราะหากบ้านที่มีโครงสร้างดี ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาช่างแล้วนั้น อาคารดังกล่าวก็จะอยู่เคียงคู่กับเจ้าของไปอีกนานครับ ในขณะเดียวกันหากก่อสร้างไม่ถูกวิธีแล้ว ก็จะมีอันตราย บางกรณีนั้นรายแรงถึงขั้นอยู่ไม่ได้กันเลยครับ

105ข้อ ตรวจงานโครงสร้างมีดังนี้ครับ
1. ขนาดหลุมฐานราก กว้าง/ยาว/ลึก ตามแบบ
2. ตำแหน่งแนวเสาเข็มหนีศูนย์เกินมาตรฐาน ส่วนที่หนีศูนย์เกินมาตรฐาน มีจำนวน………ต้น ระหว่างแนว……………………………
3. ปรึกษาวิธีแก้ไขกับ………………
4. แก้ไขถูกต้องตามคำแนะนำ
5. ก่อนเทคอนกรีตหยาบ ต้องมีการทำความสะอาดช่วงหัวเข็มก่อน และหัวเสาเข็มที่แตกต้องใช้ไฟเบอร์ตัดให้ได้ระดับ
6. หลังเทคอนกรีตหยาบ เสาเข็มโผล่พ้นคอนกรีตหยาบได้ตามแบบที่ระบุ
7. ตะแกรงเหล็กฐานราก หนุนลูกปูน 5 ซม.
8. ความห่างระหว่างตะแกรงเหล็ก กับผนังหลุมเกินกว่า 5 ซม. เหล็กตะแกรง และเหล็กเสาตอม่อได้ชนิด ขนาด จำนวน และ ระยะตามแบบ พร้อมทั้งตรวจเช็คมีคราบโคลน หรือคราบปูนทราย ที่หลุดง่ายติดอยู่ ถ้ามีต้องทำความสะอาดก่อน
9. ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเทฐานราก และตอม่อได้มาตรฐาน
10. ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ถูกต้องตามกำหนด และต้องเช็คคุณภาพของปูนซีเมนต์ว่าเสื่อมสภาพ
11. แบบหล่อเสาตอม่อได้ ดิ่ง ฉาก ขนาด ตำแหน่ง ความสะอาดถูกต้องตามแบบ และแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
12. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ เพื่อป้องกันเหล็กแนบชิดข้างใดข้างหนึ่ง
13. ช่วงเทคอนกรีตมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRAT0R) หรือสั่นคอนกรีตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน (ห้ามใช้ขณะที่คอนกรีต SET ตัวแล้ว)
14. ปรับระดับพื้นใต้คานคอดิน และเทลีนรองรับใต้คานให้ได้ระดับ
15. เหล็กคานคอดินได้ขนาด ชนิด จำนวน ของเหล็กเสริมถูกต้อง พร้อมตรวจเช็คเหล็กมีคราบโคลน หรือคราบปูนทรายที่หลุดง่ายติดอยู่ ถ้ามีต้องทำความสะอาดก่อน
16. ระยะห่างของเหล็กปลอก และชนิดเหล็กตรงตามแบบ
17. เหล็กคานยื่นเข้าไปในหัวเสาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ซม. (โดยยื่นถึงเหล็กแกนเสาด้านถัดไป) หรือตามข้อกำหนด และหลักวิศวกรรมศาสตร์
18. แบบหล่อคานคอดินได้ ดิ่ง ฉาก ขนาด ตำแหน่งและสะอาดถูกต้องตามแบบ และแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
19. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดข้างใดข้างหนึ่ง
20. เหล็กเสริม หรือเหล็กที่ต่อเหลื่อมกัน ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก หรือตามข้อกำหนดหลักวิศวกรรมศาสตร์
21. ฝังช่องสลีฟต่างๆ ครบถ้วนตามขนาด และเอียงลาดถูกต้อง และใส่เหล็กเสริมบริเวณที่ฝังสลีฟตามหลักวิศวกรรมนั้นๆ
22. ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเทคานคอดินได้มาตรฐาน และมีเครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่นไม่ให้เกิดเป็นโพรง ห้ามจี้คอนกรีตที่ SET แล้ว และให้ทำ SLUMP TEST ด้วย
23. ตรวจเช็คความสะอาดของหัวเสาตอม่อ ก่อนเทคอนกรีตคานคอดิน
24. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ฝังไว้ ว่าขณะเทคอนกรีต มีการเคลื่อนจากที่เดิม
25. ก่อนตั้งเสาชั้นล่าง ได้ทำการหาฉาก หามุม เพื่อไม่ให้บ้านเสียฉากอีกครั้ง
26. เหล็กเสาชั้นล่างได้ขนาด ชนิด ระยะห่าง ถูกต้องตามแบบ
27. เหล็กปลอกได้ขนาด ชนิด ระยะห่าง ถูกต้องตามแบบ
28. เหล็กหล่อเสาชั้นล่างได้ดิ่ง แนว ฉาก ตำแหน่ง ถูกต้องตามแบบ
29. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสาชิดด้านใดด้านหนึ่ง
30. ส่วนผสมคอนกรีตได้มาตรฐาน และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่น เพื่อไม่ให้เกิดเป็น โพรงขณะเท
31. แบบหล่อบันไดชั้นที่1 ได้ตำแหน่ง ขนาด องศาเอียดลาด ดิ่ง ฉาก และสะอาดถูกต้อง
32. ระยะห่างของเหล็กโครงสร้างบันได ลูกตั้ง ลูกนอน ถูกต้องตามแบบ
33. มีการหนุนลูกปูนด้านล่าง ข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดด้านใดด้านหนึ่ง
34. เสียบเหล็กเผื่อเอ็นทับหลังทั่วไป / เอ็นข้าง-บน วงกบประตู-หน้าต่าง และก่ออิฐถูกต้อง (เหล็กเสียบต้อง โผล่ออกมาจากเนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ซม. และงอขอปลายเหล็ก 180 องศาด้วย)
35. หลังถอดแบบเสาแล้ว เป็นโพรง หรือล้มดิ่งเกินมาตรฐาน (ล้มดิ่งได้ไม่เกิน 1 : 500 หรือประมาณเมตรละ 2 มม.)
36. หลังจากเทคานแล้ว ต้องปรับระดับหลังคานให้ได้ระดับก่อนวางพื้นสำเร็จ
37. วางพื้นสำเร็จชั้นล่าง ให้ได้แนวมาตรฐาน เรียบได้ระดับ
38. ระยะเหล็ก TOPPING บนพื้นสำเร็จรูปชั้นล่างได้มาตรฐานตามแบบ
39. ตั้งปุ่มระดับบนพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง เพื่อเททับหน้าคอนกรีต
40. เสียบเหล็กเผื่อเอ็นข้างวงกบประตู-หน้าต่าง พื้นชั้นล่าง E

ชั้นที่ 2
41. ก่อนจะวางท้องคานชั้น 2 ได้มีการตรวจสอบท้องคานชั้น 2
42. เหล็กคานพื้นชั้น 2 ได้ ขนาด ชนิด จำนวน ของเหล็กเสริมถูกต้อง พร้อมตรวจเช็คเหล็กว่ามีคราบโคลน หรือคราบปูนทรายที่หลุดง่ายติดอยู่
43. ระยะห่างของเหล็กปลอก และชนิดเหล็กตรงตามแบบ
44. เหล็กคานยื่นเข้าไปในหัวเสาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ซม. (โดยไม่ต้องยื่นเหล็กแกนเสาด้านถัดไป) ตามข้อกำหนด หรือหลักวิชา
45. แบบหล่อคานรับพื้นชั้น 2 ได้ดิ่ง ฉาก ขนาด ตำแหน่ง และสะอาดถูกต้องตามแบบ และแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
46. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดข้างใดข้างหนึ่งโดยผูกยึดติดกับเหล็กโครงสร้างเสียก่อน
47. เหล็กเสริม หรือเหล็กที่ต่อเหลื่อมกันได้ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก หรือตามข้อกำหนดหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
48. ฝังช่องสลีฟต่างๆ ครบถ้วนตามขนาด และเอียงลาด และใส่เหล็กถูกต้อง
49. ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเทคานรับพื้นชั้น 2 ได้มาตรฐาน และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่นโดยไม่ให้เกิดเป็นโพรงอากาศ
50. ก่อนเทคอนกรีตคานรับพื้นชั้น 2 ตรวจเช็คความสะอาดหัวเสา
51. ตรวจอุปกรณ์ที่ฝังไว้ ในขณะที่เทคอนกรีต มีการเหลื่อมจากที่เดิม
52. หลังจากเทคานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ปรับหลังคานให้ได้ระดับเดียวกัน (ไม่ใช่สูงๆ ต่ำๆ จะทำให้วางพื้นสำเร็จไม่เรียบเสมอ)
53. ส่วนพื้นห้องน้ำชั้น 2 ได้ตรวจเช็คขนาดเหล็ก, ระยะห่างของเหล็ก การฝังสลีฟเช่นเดียวกับการตรวจเช็คคานรับพื้นชั้น 2
54. เหล็กเสาชั้น 2 ได้ขนาด, ชนิด, จำนวนของเหล็กถูกต้องตามแบบ
55. เหล็กปลอกได้ขนาด ชนิด ระยะห่าง ถูกต้องตามแบบ
56. แบบหล่อเสาชั้น 2 ได้ ดิ่ง, แนว, ฉาก, ตำแหน่ง และสะอาดถูกต้องตามแบบและแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
57. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสาชิดด้านใดด้านหนึ่ง
58. ส่วนผสมคอนกรีตได้มาตรฐาน และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่น เพื่อไม่ให้เกิดเป็นโพรงอากาศขณะเท
59. แบบหล่อบันไดชั้นที่ 2 ได้ตำแหน่ง ขนาด องศาเอียงลาด ดิ่ง ฉาก และสะอาดถูกต้อง
60. ระยะห่างของเหล็กโครงสร้างบันได ลูกตั้ง ลูกนอน ถูกต้องตามแบบ
61. มีการหนุนลูกปูน ด้านล่าง ข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดด้านใดด้านหนึ่ง
62. เสียบเหล็กเผื่อเอ็นทับหลังทั่วไป / เอ็นข้าง / เอ็นล่าง-บน / วงกบ ประตู-หน้าต่าง ก่ออิฐถูกต้อง (เหล็กเสียบต้อง โผล่ออกจากเนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ซม. และงอขอปลายเหล็ก 180 ด้วย)
63. หลังการถอดแบบเสาแล้วเป็นโพรงอากาศ หรือล้มดิ่งเกินมาตรฐาน (ล้มดิ่งได้ไม่เกิน 1: 500 หรือประมาณเมตรละ 2 มม.)
64. หลังจากเทคานแล้ว ต้องปรับระดับหลังคานให้ได้ระดับก่อนวางพื้นสำเร็จรูป
65. วางพื้นสำเร็จรูป พื้นชั้น 2 ได้แนวมาตรฐาน
66. ระยะเหล็กพื้น TOPPING ชั้น 2 ได้มาตรฐานตามแบบ
67. ตั้งปุ่มระดับบนพื้นสำเร็จรูปชั้น 2 เพื่อเททับหน้าคอนกรีต
68. เสียบเหล็กเอ็นข้างวงกบประตู-หน้าต่าง พื้นชั้น 2

ชั้นที่ 3
69. การตรวจสอบท้องคานชั้น 3 ก่อนจะวางท้องคานชั้น 3
70. เหล็กคานพื้นชั้น 3 ได้ขนาด ชนิด จำนวน ของเหล็กเสริมถูกต้อง พร้อมตรวจเช็คเหล็กว่ามีคราบโคลน หรือคราบปูนทรายที่หลุดง่ายติดอยู่ ถ้ามีต้องทำความสะอาดก่อน
71. ระยะห่างของเหล็กปลอก และชนิดตรงตามแบบ
72. เหล็กคานยื่นเข้าไปในหัวเสาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ซม. (โดยต้องยื่นถึงเหล็กแกนเสาด้านถัดไป) หรือตามข้อกำหนด หรือหลักวิชา
73. แบบหล่อคานรับพื้นชั้น 3 ได้ดิ่ง / ฉาก / ขนาด / ตำแหน่ง สะอาดถูกต้องตามแบบและแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
74. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดข้างใดข้างหนึ่ง โดยผูกยึดติดกับเหล็กโครงสร้างเสียก่อน
75. เหล็กเสริมหรือเหล็กที่ต่อเหลื่อมกัน ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก หรือตามข้อกำหนดของหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
76. ฝังของสลีฟต่างๆ ครบถ้วนตามขนาด และเอียงลาดถูกต้อง และใส่เหล็กเสริมบริเวณที่ฝังสลีฟตามหลักวิชาวิศวฯ นั้นๆ
77. ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเทคานชั้น 3 ได้มาตรฐาน และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่นโดยไม่ให้เกิดเป็นโพรงอากาศ
78. ตรวจเช็คความสะอาดหัวเสา ก่อนเทคานคอนกรีตรับพื้นชั้น 3
79. ตรวจอุปกรณ์ที่ฝังไว้ ในขณะเทคอนกรีต มีการเคลื่อนจากที่เดิม
80. หลังเทคานรับพื้นชั้น 3 เสร็จ ปรับระดับหลังคานได้ (ไม่สูงๆ ต่ำๆ ทำให้วางพื้นสำเร็จรูปไม่เรียบเสมอ)
81. ส่วนพื้นห้องน้ำชั้น 3 ได้ตรวจเช็คขนาดเหล็ก ระยะห่างของเหล็กฝังสลีฟเช่นเดียวกับการตรวจเช็คคานรับพื้นชั้น 3
82. เหล็กเสาชั้น 3 ได้ขนาด ชนิด จำนวนของเหล็ก ถูกต้องตามแบบ
83. เหล็กปลอกได้ขนาด ชนิด ระยะห่าง ถูกต้องตามแบบ
84. แบบหล่อเสาชั้น 3 ได้ดิ่ง / แนว / ฉาก / ตำแหน่ง สะอาดถูกต้องตามแบบ และแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่นำมาใช้งานได้
85. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสาชิดข้างใดข้างหนึ่ง
86. ส่วนผสมคอนกรีตได้มาตรฐาน และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่นเพื่อไม่ให้เกิดเป็นโพรงอากาศ
87. แบบหล่อบันไดชั้นที่ 3 ได้ตำแหน่ง ขนาด องศาเอียงลาด ดิ่ง ฉาก และสะอาดถูกต้อง
88. ระยะห่างของเหล็กโครงสร้างบันได ลูกตั้ง ลูกนอน ถูกต้องตามแบบ
89. มีการหนุนลูกปูน ด้านล่าง ข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดด้านใดด้านหนึ่ง
90. เสียบเหล็กเผื่อเอ็นทับหลังทั่วไป เอ็นข้าง / เอ็นล่าง-บน วงกบ ประตู-หน้าต่าง และก่ออิฐถูกต้อง (เหล็กเสียบต้อง โผล่ออกจากเนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ซม. และงอขอปลายเหล็ก 180 ด้วย)
91. หลังถอดแบบเสาแล้วเป็นโพรงอากาศ หรือล้มเกินมาตรฐาน (ล้มดิ่งได้ไม่เกิน 1: 500 หรือประมาณเมตรละ 2 มม.)
92. หลังจากเทคานแล้ว ต้องปรับระดับหลังคานให้ได้ระดับก่อนวางพื้นสำเร็จรูป
93. วางพื้นสำเร็จรูป พื้นชั้น 3 ได้แนวมาตรฐาน
94. ระยะเหล็ก TOPPING พื้นสำเร็จรูปชั้น 3 ได้มาตรฐานตามแบบ
95. ตั้งปุ่มระดับบนพื้นสำเร็จรูปชั้น 3 เพื่อเททับหน้าคอนกรีต
96. เสียบเหล็กเอ็นข้างวงกบประตู-หน้าต่าง พื้นชั้น 3
97. ตรวจสอบระดับท้องคานรับโครงหลังคา ก่อนจะวางท้องคานรับโครงหลังคา
98. เหล็กคานรับโครงหลังคาได้ขนาด ชนิด จำนวนของเหล็กเสริมถูกต้อง พร้อมตรวจเช็คเหล็กมีคราบโคลน หรือคราบปูนทรายที่หลุดง่าย ถ้ามีต้องทำความสะอาดก่อน
99. ระยะห่างของเหล็กปลอก และชนิดเหล็กตรงตามแบบ
100. เหล็กคานยื่นเข้าไปในหัวเสาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 ซม. (โดยต้องยื่นถึงเหล็กแกนเสาด้านถัดไป) หรือตามข้อกำหนดและหลักวิชาฯ
101. แบบหล่อคานรับโครงหลังคาได้ดิ่ง / ฉาก สะอาด ถูกต้องตามแบบและแบบหล่อต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
102. มีการหนุนลูกปูนข้างแบบ ป้องกันเหล็กเสริมชิดข้างใดข้างหนึ่ง โดยผูกยึดติดกับเหล็กโครงสร้างเสียก่อน
103. เหล็กเสริมหรือเหล็กที่ต่อเหลื่อมกัน ได้ตามข้อกำหนดหลักวิชาวิศวฯ
104. ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อเทคานรับโครงสร้างหลังคาได้มาตรฐาน (ดูการผลิตงานคอนกรีต คู่มือการตรวจงานฯ) และมีการใช้เครื่องจี้ (VIBRATOR) หรือสั่นโดยไม่ให้เกิดเป็นโพรงอากาศ
105. เสียบเหล็กหางปลา หรือเหล็กข้ออ้อยไม่น้อยกว่า 12 มม. เพื่อเป็นเหล็กยึดจันทันโครงหลังคา

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.