อาคารอายุยืน

28 September 2011

long

ในการพิจารณาการวิบัติของอาคารนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงอายุของอาคารด้วยว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงไดต่อการใช้งาน โดยทั่วไปอาคารจะมีอายุ 10-30 ปี โดยไม่ต้องมีการบูรณะ

ในการพิจารณาการวิบัติของอาคารนั้น นอกจากจะคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงอายุของอาคารด้วยว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงไดต่อการใช้งาน โดยทั่วไปอาคารจะมีอายุ 10-30 ปี โดยไม่ต้องมีการบูรณะ ซ่อมแซมขนานใหญ่ ก็ถือได้ว่าเป็นอาคารที่ค่อนข้างจะประหยัด แต่จะให้ดีอาคารควรมีอายุซัก 30-50 ปีครับ และถ้าอาคารไดมีอายุการใช้งานเกิน 50 ปีขึ้นไปโดยไม่มีการซ่อมแซมใหญ่ ถือได้ว่าเป็นอาคารที่ประหยัดที่สุด เรียกได้ว่าเป็นอาคารอายุยืนครับ

ความวิบัติในแบบต่าง ๆ ที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้วนั้น อาจขจัดหรือลดปัญหาลงได้ด้วยการยกมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมงานและการก่อสร้างให้สูงขึ้น มีข้อกำหนดการก่อสร้างที่ละเอียด รัดกุม ถูกต้องตามมาตรฐาน มีการควบคุมงานที่เข้มงวดให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดตามหลักวิชาช่างโดยเคร่งครัด ตลอดจนมีการจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การวางโครงการ การคัดเลือกผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง การตรวจวัสดุ ตลอดจนการตรวจรับงาน ซึ่งถ้าได้คัดเลือกผู้ร่วมงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว การทำงานก็สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ ความวิบัติตลอดจนความบกพร่องอื่น ๆ ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ ทำให้อาคารบ้านเรือนของท่านเป็น อาคารอายุยืน อยู่คู่ครอบครัวท่านอย่างคุ้มราคาครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.