โครงการ พุทธอุทยานโลก

19 March 2015

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการประชุมพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ระหว่างวันที่ 23-14 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้มีพระภิษูสงฆ์และผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 83 ประเทศทั่วโลก ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลก ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอิโต้ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และที่ประชุมได้มีการบันทึกไว้ปฏิญญากรุงเทพมหานคร (Bangkok Declaration) ดังนี้

ข้อที่ 6 ส่งเสริมการตระหนักความเชื่อมโยงกันระหว่างพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อีกทั้งมีการลงนามสร้างเครือข่าย “พุทธนิเวศ”
ข้อที่ 7 ลงนามจัดสร้างพุทธอุทยานโลก โดยใช้กองทุนพุทธอุทยานโลก ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาศูนย์กลางพระพุทธศานาของโลกต่อไป ดังที่นานาชาติได้เคยลงนามไว้เมื่อปี 2548 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลก และในปี 2555 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าพุทธอุทยานโลกควรที่จะได้มีสถานที่แสดงถึงการระลึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันยิ่งใหญ่ ในปีสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2.2 เพื่อนเป็นสถานที่จัดสร้างศาสนสถานและสถานปฏิบัติธรรมจากประเทศนานาชาติโดยเป็นโครงการขยายต่อจากโครงการศูนย์กลางพุทธโลก ซึ่งตั้ง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2.3 เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด “พุทธอุทยาน”

 

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.