Art Of Livingสมดุลของธาตุต่าง ๆ หัวใจของศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย

28 September 2011

aol201

คนเราทุกคนนั้นมีร่างกายประกอบด้วย ธาตุหลักทั้งสี่ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ (แร่ธาตุ น้ำ ก๊าซ และความร้อน หรือพลังงาน) จะเห็นได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับธาตุต่าง ๆ ทั้งสิ้นครับโดย“ ธาตุดิน ” คือภาวะที่มันกินเนื้อที่ ภาวะที่มีรูปทรงอยู่ เป็นของแข็ง ถือว่าเป็นธาตุดิน ส่วน“ธาตุน้ำ” จะช่วยผสานดินเข้าด้วยกันก็กลายเป็นรูปทรงที่เหนียวแน่นขึ้น หนาแน่นขึ้น มีสภาวะเป็นของเหลว “ธาตุลม” คือส่วนที่มันมีความหนาแน่นน้อย อย่างในร่างกายเรา ตัวที่คอยขับเคลื่อนโลหิตบ้าง คอยขับเคลื่อนเรื่องทางเดินหายใจบ้าง นี่เป็นส่วนเรื่องของลม ส่วนเรื่องของ “ธาตุไฟ” อาจจะไม่เห็นว่าไฟลุกอยู่ในร่างกายเรา แต่สภาวะที่มันมีความหนาว ร้อน มีอุณหภูมิที่มันขึ้นลงตลอดเวลา อันนี้ก็จัดเป็นเรื่องของธาตุไฟครับ

คนเรานั้นรับประทานอาหารซึ่งก็คือธาตุทั้งสี่ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อเข้าไปสร้างสมดุลให้ร่างกาย และปรับสมดุลให้เข้ากับธาตุต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากธาตุต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าร้อนหนาว ฤดูกาลต่าง ๆ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และอาหารการกินของผู้คนแต่ละท้องที่ที่แตกต่างกันออกไปก็เนื่องจากสภาพของธาตุต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน พฤติกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อปรับสมดุลต่าง ๆ ให้กับร่างกายจึงแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับ
เมื่อธาตุต่าง ๆ นั้นล้วนสัมพันธ์ กับตัวเรา ไม่ว่าทั้งภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน แล้ว ธาตุพื้นฐาน 4-5 ธาตุ (ซึ่งตรงกับ ธาตุพื้นฐานที่ศาสตร์โบราณกล่าวถึงจริงๆ) คือ ตำรายุโรป ได้แก่ ดิน , น้ำ , ลม , ไฟ และตำราจีน ได้แก่ ดิน , น้ำ , ไม้ (หรือ ลม) , ไฟ , ทอง (หรือโลหะ) และธาตุเสริม เช่น อัญมณี , สายฟ้า , หมอก , เมฆ , น้ำแข็ง , แสง , โชค นั้นจึงมีความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยอันเป็นตัวปรับเปลี่ยนควบคุมธาตุต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงความสมดุลของเราไว้อย่างแยกกันไม่ออกครับ

aol202

เมื่อเป็นเช่นนี้คนเราจึงพยายามคิดค้น ค้นหา และทดลองหาสิ่ง ต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างที่อยู่อาศัยที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ สร้างสภาวะสมดุลของธาตุต่าง ๆ เพราะไม่ว่าธาตุใด ๆ นั้นล้วนมีคุณประโยชน์อย่างอเนกและมีโทษอย่างอนันต์ เช่นเดียวกัน หากแต่หัวใจของการนำมาใช้คือการหาจุดสมดุลของธาตุต่าง ๆ ตามความเชื่อของแต่ละแห่ง เช่น
ธาตุน้ำ เป็นตัวแทนของความลี้ลับ ซับซ้อน ผสมกลมกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำ ดังนั้น จึงมีสีดำเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ ธาตุน้ำนั้นสนับสนุนส่งเสริมก่อเกิดธาตุไม้ ทำลายธาตุไฟ สีดำที่หม่นหมองจะลดทอนพลังธาตุน้ำ ทำให้อับเฉาเรื่องบุตร คู่ครอง บริวาร ญาติมิตรครับ
ธาตุไฟ เป็นตัวแทนของความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า สดใส ดังนั้นจึงมีสีแดงเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ ธาตุไฟสนับสนุนส่งเสริม ก่อเกิดธาตุดิน และทำลายล้างธาตุทอง สีแดงของธาตุไฟจะส่งเสริมโชคลาภ รักษาระดับความเจริญรุ่งเรืองให้คงที่ สีแดงจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสีที่เป็นมงคล
ธาตุดิน เป็นตัวแทนของความหนักแน่นมั่นคง ความบริบูรณ์ในเชิงของวัตถุและสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงมีสีเหลืองและสีในโทนที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีเหลืองเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ ธาตุดินส่งเสริมและสนับสนุนธาตุทอง ทำลายธาตุน้ำ สีเหลืองสดใสจะส่งเสริมความมั่นคงในเรื่องของของหลักฐานบ้านช่อง อำนาจบารมี
หลักต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความเชื่อที่ได้รับการสั่งสมภูมิความรู้และถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานและจะอยู่คู่กับการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด ตราบใดที่ธาตุหลักทั้งสี่ยังคงดำรงอยู่และทำหน้าที่ของตนและส่งผลต่อเราทั้งหลายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.