แนวคิด

มาตรฐานงานช่าง

renovate

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรมช่างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมหลายสาขา โดยมีหน้าที่ ที่สำคัญประการหนึ่งคือ ให้คำปรึกษาด้านช่างแก่หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพวัสดุ ตลอดจนมาตรฐานของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้กำหนดมาตรฐานงานช่างขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ ดังนี้


  • Hits: 801

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.